Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thông tin lãi suất(1)  Lãi suất tạm tính tại thời điểm 07.2018
(2)  Lãi suất tạm ứng áp dụng cho Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các sản phẩm hỗn hợp của Công ty.
(3)  Lãi suất đối với các Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung được cập nhật dựa trên tình hình Hoạt động của Quỹ liên kết chung vào tháng 7/2018. Báo cáo kết quả hoạt động của Qũy liên kết chung sẽ được công bố chính thức trên website vào cuối năm.
Website: www.map-life.com.vn