Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Tuổi tham gia: 18-60 tuổi
  • Tuổi tối đa được bảo hiểm: 61 tuổi

    

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

Trong thời hạn bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm không may TV, TTTBVV, Công ty sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng được chỉ định.