Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Người được tham gia: tất cả các khách hàng của F88
  • Tuổi tham gia: 18-60 tuổi
  • Tuổi tối đa được bảo hiểm: 61 tuổi
  • Thời hạn bảo hiểm: tối đa 3 năm tùy thời hạn khoản vay

Trong thời hạn bảo hiểm, nếu Người được bảo hiểm không may TV, TTTBVV, Công ty sẽ chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng được chỉ định.