Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Khi tham gia sản phẩm hỗ trợ đóng phí bệnh hiểm nghèo, khách hàng sẽ được hỗ trợ đóng phí bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng nếu không may mắc phải bệnh hiểm nghèo, danh mục được bảo hiểm lên đến 59 bệnh hiểm nghèo phổ biến.

An tâm điều trị và phục hồi khi các quyền lợi của hợp đồng được tiếp tục duy trì để bảo vệ bạn và gia đình thân yêu.

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm

Quy tắc điều khoản

Tuổi tham gia:

18 – 60 tuổi

Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng:

65 tuổi

Thời hạn bảo hiểm:

1 năm, tự động tái tục hàng năm

Thời hạn đóng phí:

Bằng thời hạn bảo hiểm

Trong thời gian hiệu lực của sản phẩm bổ trợ này, nếu Người được Bảo hiểm được chẩn đoán mắc phải bệnh hiểm nghèo, Mirae Asset Prévoir sẽ:

  • Miễn thu phí bảo hiểm của sản phẩm chính hoặc hỗ trợ khách hàng đóng phí bảo hiểm cơ bản của sản phẩm chính nếu Hợp đồng bảo hiểm chính là Hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư; và
  • Miễn phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ được chấp thuận miễn đóng phí được đính kèm trong cùng Hợp đồng bảo hiểm chính (nếu có).

Quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả kể từ Ngày đến hạn đóng phí tiếp theo ngay sau sự kiện bảo hiểm và sẽ kết thúc khi một trong các sự kiện dưới đây xảy ra:

  • Hợp đồng bảo hiểm chính chấm dứt hiệu lực; hoặc
  • Kết thúc thời hạn đóng phí của Hợp đồng bảo hiểm chính; hoặc
  • Hợp đồng bảo hiểm bổ trợ này chấm dứt hiệu lực.