Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

  • Độ tuổi được bảo hiểm: từ 18 – 60 tuổi.
  • Thời hạn bảo hiểm: 1 năm, gia hạn hàng năm.

      

Tài liệu thông tin sản phẩm đính kèm:

Quy tắc điều khoản

  • Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn: gấp “N” lần Số tiền bảo hiểm tùy vào lựa chọn của khách hàng tại thời điểm tham gia hợp đồng.