Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thông tin lãi suất

Lãi suất áp dụng cho các khoản tích lũy
(tiền mặt và lãi chia nếu có)
Lãi suất tạm ứng áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm (2) Lãi suất áp dụng
Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (3) Sản phẩm Gia Đình Là Nhà (4)
6,5% (1) 11,0% (1) 5,71% 6,10%

 

(1) Lãi suất tạm tính tại thời điểm tháng 07/2018.
(2) Lãi suất tạm ứng áp dụng cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các sản phẩm hỗn hợp của Công ty.
(3) Lãi suất áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (Phước An Gia, Bình An Tích Lũy, Phước Thành Tài, Bình An Phát Lộc, Tân Bình An Phát Lộc) được cập nhật dựa trên tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung năm 2019.
(4) Lãi suất áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Gia Đình Là Nhà được cập nhật dựa trên tình hình hoạt động của Quỹ liên kết chung từ ngày 01/11/2020 đến 30/11/2020.
(3) & (4) Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ liên kết chung sẽ được công bố chính thức trên website www.map-life.com.vn vào thời điểm cuối mỗi năm tài chính.


Vui lòng tham khảo lãi suất công bố sản phẩm Gia Đình Là Nhà của các tháng trước tại đây.