Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thông tin lãi suất

Lãi suất đầu tư, lãi suất tích lũy của quyền lợi tiền mặtlãi suất tạm ứng

Lãi suất áp dụng từ 01/11/2021 đến 30/11/2021 (%/năm)

Lãi suất đầu tư

Lãi suất tích lũy(1)

Lãi suất tạm ứng(2)

UL68 – Tâm An Bảo Phát

Gia Đình Là Nhà

5,40%

5,40%

4,0%

7,0%

 

Lãi suất đầu tư của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung khác         

Tên sản phẩm

Lãi suất đầu tư từ 01/01/2020 đến 31/12/2020 (%/năm)

Tân Bình An Phát Lộc

5,86%

Bình An Tích Lũy

5,86%

Phước Thành Tài

5,86%

Bình An Phát Lộc

5,86%

Phước An Gia

5,86%

 

(1) Lãi suất áp dụng cho các khoản tiền mặt, lãi chia, quyền lợi bảo hiểm được để lại Công ty và hưởng lãi theo Quy tắc, Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp.

(2)  Lãi suất áp dụng cho các khoản tạm ứng từ hợp đồng của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: Tạm ứng từ giá trị hoàn lại, Tạm ứng phí tự động.v.v.

    
Vui lòng tham khảo lãi suất công bố sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tại đây

  • Lãi suất công bố năm 2021
  • Lãi suất công bố năm 2020
  • Lãi suất công bố năm 2019
  • Lãi suất công bố năm 2018