Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thuật ngữ bảo hiểm


“Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm”
Là văn bản thể hiện việc mong muốn tham gia bảo hiểm của Bên Mua Bảo Hiểm và Người Được Bảo Hiểm, được Bên Mua Bảo Hiểm lập theo mẫu do Công ty bảo hiểm quy định, được kê khai một cách trung thực và đầy đủ.
Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm được đính kèm và là một bộ phận không thể tách rời của Hợp Đồng Bảo Hiểm.

“Bản Câu Hỏi Sức Khỏe”
Là bản khai báo tình trạng sức khoẻ do Người Được Bảo Hiểm điền và cung cấp cho Công ty bảo hiểm cùng với Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm.

“Bên Mua Bảo Hiểm”
Là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có yêu cầu tham gia bảo hiểm và đóng Phí Bảo Hiểm cho Công ty bảo hiểm. Bên Mua Bảo Hiểm có thể đồng thời là Người Được Bảo Hiểm hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột, người có quan hệ nuôi dưỡng và cấp dưỡng với Người Được Bảo Hiểm hoặc là người khác có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người Được Bảo Hiểm.

“Người Được Bảo Hiểm”
Là cá nhân đáp ứng được đầy đủ các điều kiện quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

“Người Thụ Hưởng”
Là Người Được Bảo Hiểm trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn. Trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm chết thì Người Thụ Hưởng là người được Bên Mua Bảo Hiểm chỉ định theo các quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

“Tuổi” của Người Được Bảo Hiểm
Là tuổi tính theo ngày sinh nhật liền trước Ngày Hiệu Lực hoặc Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng.

“Ngày Hiệu Lực”
Là ngày Bên Mua Bảo Hiểm hoàn thành hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đóng đầy đủ Phí Bảo Hiểm tạm tính nếu hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được Công ty bảo hiểm chấp nhận. Ngày Hiệu Lực được ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

“Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng Bảo Hiểm”
Là ngày Hợp Đồng Bảo Hiểm chấm dứt theo quy định trong Hợp đồng bảo hiểm.

“Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng”
Là ngày tương ứng hàng năm của Ngày Hiệu Lực hoặc ngày cuối cùng của tháng tương ứng nếu năm đó không có ngày tương ứng.

“Ngày Đáo Hạn”
Là ngày kết thúc thời hạn của Hợp Đồng Bảo Hiểm theo lựa chọn của Bên Mua Bảo Hiểm trong Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm. Ngày Đáo Hạn của Hợp Đồng Bảo Hiểm được ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

“Ngày Đến Hạn Đóng Phí Bảo Biểm”
Là ngày mà Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng Phí Bảo Hiểm định kỳ theo thỏa thuận với Công ty bảo hiểm.

“Thời Gian Hiệu Lực”
Là khoảng thời gian được tính từ Ngày Hiệu Lực đến Ngày Chấm Dứt Hợp Đồng Bảo Hiểm.

“Năm Hợp Đồng”
Là khoảng thời gian một năm kể từ Ngày Hiệu Lực hoặc bất kỳ năm liên tục tiếp theo nào tính từ Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng.

“Thời Gian Đóng Phí”
Là khoảng thời gian mà Bên Mua Bảo Hiểm bắt buộc phải đóng Phí Bảo Hiểm cho Hợp Đồng Bảo Hiểm. Khoảng thời gian này do Bên Mua Bảo Hiểm lựa chọn trong các mốc thời gian do Công ty bảo hiểm quy định và ghi nhận trên Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

“Sự Kiện Bảo Hiểm”
Là sự kiện Người Được Bảo Hiểm chết hoặc bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn.

“Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn”
Là sự kiện Người Được Bảo Hiểm bị thương tật, dẫn đến một trong những tình trạng được mô tả sau đây:
(a) Người Được Bảo Hiểm bị mất, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của:
(i) Hai tay, hoặc;
(ii) Hai chân, hoặc;
(iii) Một tay và một chân, hoặc;
(iv) Hai mắt, hoặc;
(v) Một tay và một mắt, hoặc;
(vi) Một chân và một mắt.
Trong các trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của: (i) tay, được tính từ cổ tay trở lên; (ii) chân, được tính từ mắt cá chân trở lên; (iii) mắt, được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn.
Việc chứng nhận Người Được Bảo Hiểm bị mất hoàn toàn bộ phận cơ thể (tay, chân hoặc mắt) có thể được thực hiện ngay sau khi Sự Kiện Bảo Hiểm xảy ra.
Việc chứng nhận bị liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của các bộ phận cơ thể phải được thực hiện không sớm hơn 6 tháng kể từ ngày xảy ra Sự Kiện Bảo Hiểm hoặc từ ngày bệnh lý được chuẩn đoán xác định.
hoặc:
(b) Người Được Bảo Hiểm bị tổn thương cơ thể từ 81% trở lên theo xác nhận của cơ quan y tế/ Hội đồng giám định Y khoa cấp tỉnh trở lên.
Tỷ lệ tổn thương cơ thể được dùng chung cho tỷ lệ suy giảm khả năng lao động, tỷ lệ thương tích, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ tổn hại sức khỏe.

“Tai nạn”
Là một sự kiện hay một chuỗi các sự kiện không bị gián đoạn có liên quan đến sự tác động bất ngờ của một vật chất hoặc một lực bên ngoài, ngoài ý muốn chủ quan của Người Được Bảo Hiểm, lên cơ thể của Người Được Bảo Hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người Được Bảo Hiểm bị chết hoặc bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn, ngoại trừ bất kỳ quá trình nào xảy ra do bệnh tật, tuổi tác hay sự thoái hóa.
Tai Nạn cũng bao gồm trường hợp Người Được Bảo Hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của nhà nước, của nhân dân hoặc tham gia chống các hành động phạm pháp.

“Ngày Phát Sinh Sự Kiện Bảo Hiểm”
Là ngày tới trước của một trong hai ngày sau:
(a) Ngày Người Được Bảo Hiểm chết; hoặc
(b) Ngày ghi nhận Người Được Bảo Hiểm bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn, theo chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu trong văn bản chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền không ghi rõ ngày Người Được Bảo Hiểm bị Thương Tật Toàn Bộ Vĩnh Viễn thì áp dụng ngày ký văn bản chứng nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

“Số Tiền Bảo Hiểm”
Là số tiền do Bên Mua Bảo Hiểm lựa chọn khi yêu cầu bảo hiểm, trong các mức do Công ty bảo hiểm quy định và được ghi nhận trong Giấy Chứng Nhận Bảo Hiểm.

“Phí Bảo Hiểm”
Là các khoản phí mà Bên Mua Bảo Hiểm phải đóng cho Công ty bảo hiểm để được bảo hiểm. Hợp Đồng Bảo Hiểm chỉ có hiệu lực và Người Được Bảo Hiểm chỉ được bảo hiểm theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này khi Bên Mua Bảo Hiểm đã đóng đầy đủ và đúng hạn các khoản Phí Bảo Hiểm được quy định trong Hợp Đồng Bảo Hiểm.