Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Thông báo danh sách phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính hết hiệu lực

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam (“Prévoir Việt Nam”) trân trọng thông báo danh sách phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính không còn hiệu lực và không có giá trị thu phí.


Tên tổ chức phát hành phiếu thu: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hà Nội
Điện thoại: (84.4) 3934 4939                            Fax: (84.4) 3934 4940
Số phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính đã hết hạn sử dụng bao gồm những số như sau: 

Mã số đại lý Số phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính Thời gian hết hạn Mã số đại lý Số phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính Thời gian hết hạn Mã số đại lý Số phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính Thời gian hết hạn
9000000002 0000100; 0000101; 0000102 06/10/2015 9000000038 0000148; 0000149; 0000150 24/11/2015 9000000080 0000242; 0000243; 0000244; 0000245; 0000246; 0000247; 0000248; 0000249; 0000250 04/02/2016
9000000003 0000097; 0000098 06/10/2015 9000000042 0000055; 0000056; 0000057 23/11/2015 9000000081 0000251; 0000252; 0000253; 0000254; 0000255; 0000256; 0000257; 0000258; 0000259 04/02/2016
9000000004 0000103; 0000104; 0000105 07/10/2015 9000000047 0000040; 0000041; 0000042 22/11/2015 9000000090 0000278; 0000279; 0000280; 0000281; 0000282; 0000283; 0000284; 0000285; 0000286 11/02/2016
9000000025 0000136; 0000137; 0000138 04/11/2015 9000000052 0000199; 0000200; 0000201; 0000202; 0000203; 0000204; 0000205; 0000206; 0000207; 19/12/2015 9000000101 0001011; 0001012; 0001013 19/02/2016
9000000026 0000127; 0000128; 0000129 28/10/2015 9000000057 0000088 25/12/2015 9000000102 0000983; 0000984 14/02/2016
9000000027 0000130; 0000131; 0000132 28/10/2015 9000000072 0001048; 0001049; 0001050 19/03/2016 9000000104 0001075 25/04/2016
9000000037 0000145; 0000146; 0000147 21/11/2015 9000000074 0000931; 0000932; 0000933 16/01/2016 9000000106 0000998; 0000999 15/02/2016
9000000110 0000333; 0000334; 0000335; 0000336; 0000338; 0000340 22/02/2016            

Nay chúng tôi thông báo những phiếu thu phí bảo hiểm tạm tính có số như trên không còn hiệu lực. Prévoir Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với các phiếu thu đã hết hiệu lực được nêu trong thông báo này.

Trân trọng
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir Việt Nam