Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN

Căn cứ công văn số 8328/BTC-QLBH ngày 28/07/2021 của Bộ Tài chính về Phê chuẩn thay đổi chuyên gia tính toán, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir trân trọng thông báo:

Ông Cho Sung Ho, quốc tịch Hàn Quốc là Chuyên gia tính toán của Mirae Asset Prévoir, thay thế Ông Lương Minh Trí, kể từ ngày 28/07/2021.

Trân trọng thông báo tới các cá nhân, tổ chức, đối tác và khách hàng của Mirae Asset Prévoir để biết và/hoặc liên lạc khi cần thiết.