Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

Mirae Asset Prévoir Đã Chi Trả Bảo Hiểm Hơn 1.500 Tỷ Đồng Cho Khách Hàng

Tính đến năm 2019, Mirae Asset Prévoir (MAP Life) đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp với tổng giá trị hơn 1.500 tỷ đồng cho khách hàng,...

Mirae Asset Prévoir chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn 2,4 tỷ đồng

MIrae Asset Prévoir (MAP Life) đã nhanh chóng tiến hành thực hiện chi trả các quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với số tiền lên đến 2.407.813.878 đồng

Mirae Asset Prévoir chính thức hợp tác cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của F88

Mirae Asset Prévoir chính thức hợp tác cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của F88