Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

MAP Life chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng hơn 2,4 tỷ đồng

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, tại hội sở Ngân hàng Quốc Dân, Hà Nội, MAP Life đã phối hợp cùng đối tác kinh doanh là Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiến hành chi....

MAP Life chính thức hợp tác cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của F88

MAP Life chính thức hợp tác cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng của F88