Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

 • Rủi ro được bảo hiểm: Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
 • Số tiền bảo hiểm: Bên mua bảo hiểm lựa chọn tại thời điểm ký kết hợp đồng.
 • Thời gian chờ: Không áp dụng.
 • Thời gian đóng phí và thời gian bảo hiểm: Tại lúc ký kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm lựa chọn một trong các lựa chọn sau (khách hàng không được thay đổi lựa chọn này trong thời hạn bảo hiểm):

Lựa chọn Thời gian đóng phí BH Thời gian bảo hiểm
1 10 năm 20 năm
2 10 năm 25 năm
3 15 năm 25 năm
 

Tài liệu thông tin sản phẩm Khang An Bảo Gia đính kèm:

Tờ rơi sản phẩm

Quy tắc điều khoản

Bảng minh họa sản phẩm

 • Người được bảo hiểm: Là cá nhân từ 6 tháng – 50 tuổi
 • Bên mua bảo hiểm: Là cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có thể đồng thời là người được bảo hiểm.
 • Người thụ hưởng: Là bên mua bảo hiểm hoặc người được bên mua bảo hiểm chỉ định.
 • Tuổi tối đa có thể được bảo hiểm: 70 tuổi.
 

 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty sẽ chi trả 150% số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do nguyên nhân tai nạn: Trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do nguyên nhân tai nạn, Công ty sẽ chi trả thêm 350% số tiền bảo hiểm, do đó tổng số tiền chi trả là 500% số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi đáo hạn: Trường hợp người được bảo hiểm còn sống và không bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn vào ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả 100% số tiền bảo hiểm.
 • Quyền lợi (tiền mặt) duy trì hợp đồng: Trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm, trường hợp hợp đồng còn hiệu lực tại cuối mỗi 05 năm hợp đồng, (cuối năm hợp đồng thứ 5, 10, 15, 20, 25) cho đến ngày đáo hạn, Công ty sẽ chi trả khoản thưởng duy trì hợp đồng bằng 5% của số tiền bảo hiểm. Trường hợp khách hàng không nhận quyền lợi tiền mặt này, các khoản quyền lợi duy trì hợp đồng này sẽ được tích lũy không có lãi suất.