Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

 • Được bảo vệ trước rủi ro TV hoặc TTTBVV: Chi trả số tiền bảo hiểm theo mức lựa chọn ban đầu với nhiều mức bảo vệ hấp dẫn
 • Thời hạn hợp đồng ngắn: chỉ từ 5 năm
 • Phương thức đóng phí linh hoạt theo quý, nửa năm hoặc theo năm. 
 • Đặc biệt, sản phẩm này không áp dụng thời gian chờ cho quyền lợi bảo hiểm cơ bản và quyền lợi bảo hiểm bổ sung do tai nạn.


Tài liệu thông tin sản phẩm Tân Bình An Phát Lộc: chi tiết tại đây

 • Bên mua bảo hiểm (BMBH): cá nhân từ 18 tuổi trở lên.
 • Người được bảo hiểm (NĐBH): cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, từ 18 đến 55 tuổi.
 • Người thụ hưởng (NTH): là người được bảo hiểm trong trường hợp NĐBH bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc người được Bên mua bảo hiểm chỉ định trong trường hợp NĐBH chết.
 • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: trong trường hợp Tử vong (TV) hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) do mọi nguyên nhân (do tai nạn hoặc không do tai nạn) của NĐBH, Số tiền bảo hiểm (STBH) cơ bản được chi trả cho NTH được chỉ định. STBH cơ bản là 1 trong 5 mức lựa chọn sau (tính theo đơn vị đồng):
 
Lựa chọn 1 2 3 4 5
STBH 20 000 000 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000
 
 • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung do tai nạn: trong trường hợp TV hoặc TTTBVV do nguyên nhân tai nạn của NĐBH, STBH bổ sung được chi trả cho NTH.  STBH bổ sung do tai nạn và phí bảo hiểm tương ứng là 1 trong 6 mức lựa chọn sau (tính theo đơn vị đồng/năm):

Lựa chọn 1 2 3 4 5 6
STBH Bổ sung do tai nạn 50 000 000 100 000 000 200 000 000 300 000 000 400 000 000 500 000 000
Phí bảo hiểm năm 65 000 130 000 260 000 390 000 520 000 650 000
 
 • Quyền lợi tiết kiệm: thông qua việc góp phí bảo hiểm định kỳ để duy trì hợp đồng và Phí bảo hiểm đóng thêm nhằm tăng giá trị hợp đồng
 • Quyền lợi đầu tư: Lãi đầu tư được chia vào thời điểm cuối mỗi năm theo kết quả đầu tư thực tế của công ty bảo hiểm. Tỉ lệ Lãi suất được đảm bảo tối thiểu là 3,5%/năm
 • Quyền lợi đáo hạn: Vào ngày đáo hạn hợp đồng, Bên mua bảo hiểm được quyền nhận Giá trị đáo hạn. Giá trị đáo hạn sẽ bằng Giá trị hợp đồng tại ngày đáo hạn, cộng Bảo tức đáo hạn, trừ phí dịch vụ.