Cho ngày mai tốt hơn,
từ hôm nay

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM TÂN BÌNH AN PHÁT LỘC

Tân Bình An Phát Lộc là giải pháp tài chính linh hoạt vừa giúp bảo vệ sức khỏe tài chính của bạn và gia đình, vừa làm gia tăng số tiền tích lũy, sớm biến những dự định, ước mơ thành hiện thực. 

Chủ động lập kế hoạch tích lũy cho tương lai ngay hôm nay

  • Linh hoạt lựa chọn gói bảo hiểm và thời hạn đóng phí: Quyền lợi bảo hiểm được thiết kế linh hoạt với các lựa chọn ưu tiên bảo vệ hoặc ưu tiên tiết kiệm, linh hoạt đóng phí kể từ Năm hợp đồng thứ 6.

  • Linh hoạt đầu tư, linh hoạt rút tiền: Chủ động và linh hoạt bổ sung Phí bảo hiểm đóng thêm để gia tăng giá trị đầu tư vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng. Bạn có thể linh hoạt rút một phần tiền từ Giá trị hợp đồng (Giải ước một phần Hợp đồng bảo hiểm) cho những nhu cầu tài chính cấp thời.

  • Lãi suất đầu tư cạnh tranh: Hưởng lãi đầu tư thực tế từ Quỹ liên kết chung nhưng không thấp hơn Lãi suất cam kết tối thiểu là 3,5%/ năm.

  • Tối ưu kế hoạch tiết kiệm và đầu tư từ Giá trị hợp đồng: Phí bảo hiểm đóng thêm mỗi năm lên đến 5 lần Phí bảo hiểm định kỳ của Năm hợp đồng đầu tiên giúp bạn nhanh chóng gia tăng giá trị tài khoản đầu tư và giá trị tích lũy từ Hợp đồng bảo hiểm.

------------------------

Tài liệu thông tin sản phẩm Tân Bình An Phát Lộc

Tờ rơi sản phẩm

Quy tắc điều khoản

Tuổi tham gia  18 - 55 tuổi
Tuổi kết thúc Hợp đồng bảo hiểm  60 tuổi
Thời hạn hợp đồng  5-10 năm

QUYỀN LỢI BẢO VỆ TOÀN DIỆN

  • Quyền lợi bảo hiểm cơ bản: Trong trường hợp xảy ra rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Công ty sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm cơ bản tương ứng với 1 trong các mức lựa chọn sau (tính theo đơn vị đồng)

Lựa chọn

1

2

3

4

5

Số tiền bảo hiểm cơ bản

20.000.000

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

  • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung do tai nạn: Trong trường hợp xảy ra rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, Công ty sẽ chi trả Số tiền bảo hiểm bổ sung do tai nạn tương ứng với 1 trong các mức lựa chọn sau (tính theo đơn vị đồng)

Lựa chọn

1

2

3

4

5

6

Số tiền bảo hiểm bổ sung do tai nạn

50.000.000

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

Phí bảo hiểm rủi ro hàng năm

65.000

130.000

260.000

390.000

520.000

650.000


QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

  • Khách hàng được hưởng Lãi đầu tư từ kết quả đầu tư thực tế của quỹ liên kết chung với tỷ lệ lãi đầu tư tối thiểu được cam kết ở mức 3,5%/năm. Khoản Lãi đầu tư được chia mỗi năm sẽ được tự động hạch toán vào Tài khoản đầu tư tại ngày 01/01 của năm tiếp theo.
  • Trong trường hợp xảy ra rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ vĩnh viễn (nguyên nhân do tai nạn hoặc không do tai nạn) hoặc Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực vì các lý do khác, Công ty sẽ chi trả Giá trị hợp đồng tại ngày chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm.

GIẢI ƯỚC TOÀN BỘ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • Trong trường hợp giải ước toàn bộ Hợp đồng bảo hiểm, Công ty sẽ chi trả Giá trị hợp đồng tại ngày yêu cầu giải ước sau khi trừ đi phí giải ước và phí dịch vụ.

GIẢI ƯỚC MỘT PHẦN HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

  • Trong trường hợp giải ước một phần Hợp đồng bảo hiểm, Công ty sẽ chi trả một phần Giá trị hợp đồng mà khách hàng yêu cầu tại ngày yêu cầu giải ước sau khi trừ đi phí giải ước và phí dịch vụ.