MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir luôn duy trì biên khả năng thanh toán cao hơn nhiều so với biên khả năng thanh toán tối thiểu, đảm bảo tính thanh khoản cũng như khả năng thanh toán đầy đủ các trách nhiệm tài chính với các khách hàng.

Tại thời điểm 31.12.2023 tỷ lệ biên khả năng thanh toán của công ty ở mức cao là 2.450%.

Vui lòng tham khảo Báo cáo khả năng thanh toán của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Mirae Asset Prévoir tại đây: 

 

Báo cáo khả năng thanh toán năm 2023 10/4/2024

Báo cáo khả năng thanh toán năm 2022 30/3/2023