MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác

MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

 • Dùng làm tài liệu quản trị và định hướng cho các quyết định đầu tư.
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
 • Đảm bảo duy trì dòng tiền ngắn hạn hợp lý cho thanh khoản.
 • Giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động lãi suất.

 

THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

 • Tất cả các khoản đầu tư tuân thủ theo giới hạn luật pháp quy định và các quy định phân khúc nội bộ.
 • Đây là trách nhiệm của phòng đầu tư trong nước và quản lý Phòng nghiệp vụ để đảm bảo nhân viên đầu tư nắm bắt và tuân thủ tất cả các luật định và qui định đầu tư nội bộ.
 • Phòng Đầu tư trong nước chịu trách nhiệm báo cáo thường xuyên về các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ.
 • Bất kỳ vi phạm chính sách đầu tư, hoặc quy trình/quy định đầu tư hoặc các quy định cấp thấp hơn nào đều phải được báo cáo cho Hội đồng đầu tư.

 

PHÂN TÁN RỦI RO QUA PHÂN CẤP QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 • Tổng Giám đốc phê duyệt tất cả các khoản đầu tư do công ty thực hiện. Tổng Giám đốc có thể ủy quyền phê duyệt cho một nhân viên của công ty.

 

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

 • Sự kết hợp tài sản mục tiêu và phạm vi chiến lược cho phép được phê duyệt bởi Hội đồng đầu tư và thường xuyên được xem xét lại. Việc cơ cấu lại danh mục tài sản sẽ được thực hiện khi cần thiết.
 • Phòng Đầu tư có thẩm quyền thực hiện các vị thế/trạng thái đầu tư chiến lược trong phạm vi cho phép. Các vị thế/trạng thái đầu tư này sẽ được giám sát bởi người quản lý và sẽ được thông báo tới Hội đồng đầu tư và Chuyên gia tính toán (AA) thông qua báo cáo phân bổ tài sản hàng tháng. Những thay đổi quan trọng về vốn chủ sở hữu sẽ được thảo luận với Hội đồng đầu tư trước.
 • Việc chỉnh sửa chính sách đầu tư do Hội đồng đầu tư phê chuẩn.
 • Danh mục đầu tư được điều chỉnh phù hợp với chính sách đầu tư.

 

Quỹ tham gia chia lãi PAR

Quỹ không chia lãi NPF

Quỹ liên kết chung UL