MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
Thông tin lãi suất

Lãi suất đầu tư, lãi suất tích lũy của quyền lợi tiền mặt và lãi suất tạm ứng

 
Lãi suất áp dụng từ 01/05/2024 đến 31/05/2024(%/năm)

Lãi suất đầu tư

Lãi suất tích lũy(1)

Lãi suất

tạm ứng(2)

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

UL68 – Tâm An Bảo Phát

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Gia Đình Là Nhà

5,30%

5,30%

4,0%

7,0%

 

Lãi suất đầu tư của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung khác      

   

Tên sản phẩm

Lãi suất đầu tư từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 (%/năm)

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Tân Bình An Phát Lộc

5,57%

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Bình An Tích Lũy

5,57%

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

Phước Thành Tài

5,57%

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

 Bình An Phát Lộc

5,57%

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung

 Phước An Gia

5,57%

 

(1) Lãi suất áp dụng cho các khoản tiền mặt, lãi chia, quyền lợi bảo hiểm được để lại Công ty và hưởng lãi theo Quy tắc, Điều khoản của các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp.

(2)  Lãi suất áp dụng cho các khoản tạm ứng từ hợp đồng của các sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và các sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp, bao gồm nhưng không giới hạn: Tạm ứng từ giá trị hoàn lại, Tạm ứng phí tự động.v.v.

    
Vui lòng tham khảo lãi suất công bố sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tại đây

  • Lãi suất công bố năm 2024
  • Lãi suất công bố năm 2023
  • Lãi suất công bố năm 2022
  • Lãi suất công bố năm 2021
  • Lãi suất công bố năm 2020
  • Lãi suất công bố năm 2019
  • Lãi suất công bố năm 2018