MAP Life App - Quản lý hợp đồng, thanh toán bảo hiểm miễn phí và nhiều tiện ích khác
THÔNG QUA BƯU CỤC CỦA VNPOST

Quý khách đã mua Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ qua kênh đại lý Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) có thể thực hiện:

Nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt tại bất kỳ bưu cục của VNPost nào có cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ trên toàn quốc. Vui lòng tra cứu địa điểm tại đây. 
Sử dụng dịch vụ thu phí tại nhà bằng cách liên lạc với Bưu cục gốc (là nơi phát hành Hợp đồng bảo hiểm của Quý khách) để đăng ký.